Opći uvjeti putovanja

1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA
OPĆI UVJETI PUTOVANJA su sastavni dio svakog programa putovanja turističke agencije "SPEKTAR PUTOVANJA" i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

2. PRIJAVA
Nakon prijave u Agenciji ili kod našeg ovlaštenog agenta te uplate avansa za putovanje u visini 20 % od vrijednosti aranžmana ugovor o zaključenom turističkom aranžmanu smatra se punovažnim.

3. OTPLATA ARANŽMANA
Uz potpisivanje ugovora o putovanju potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu minimalno 10% cijene aranžmana. Akontacija je ujedno i 1. rata.
Uplata preostalog iznosa najkasnije 90 dana prije polaska na maturalno putovanje i to:

a) OTPLATA BEZ KAMATA:
- jednokratno gotovinom
- Čekovima svih banaka osim Zagrebačke banke UZ MOGUĆNOST DOSPIJEĆA ČEKOVA DO ČAK 24 MJESECA

b) OTPLATA KREDITNIM KARTICAMA
- American Express karticom u 6 rata uz povećanje cijene za 5 %
- Diners Club karticom uz ugovor o potrošačkom kreditu 2 - 12 rata
- Maestro Zagrebačke banke 2 - 12 rata uz povećanje cijene za 5%
- Master Card Zagrebačke banke 2 - 12 rata uz povećanje cijene za 5%

4. CIJENA ARANŽMANA
Cijena aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promjene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata cijena putovanja : promjena tečaja kune prema EUR, cijene goriva, cijene javnog prometa ( avionski ) i slično.

5. MINIMALNI BROJ PUTNIKA
Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog grupa nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja. Svi ponuđeni aranžmani u slobodnoj prodaji imaju fiksnu cijenu bez obzira na broj putnika u pojedinoj grupi (školskom razredu), temeljem ovakvog načina prijave za putovanje rizik popunjenja autobusa preuzima agencija "SPEKTAR PUTOVANJA", a grupa ili razred pristaje na djeljenje po autobusima ili spajanje sa nekom drugom grupom ili razredom.

6. ODUSTAJANJE POJEDINACA
Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u poslovnici agencije "SPEKTAR PUTOVANJA". U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose:
- do 75 dana prije puta 20%
- od 74 do 21 dana 50%
- od 20 do 8 dana 75%
- od 7 do 0 dana 100%( bez obzira na razlog )
Od ovog se izuzima smrt u najužoj obitelji, neplanirane vojne obveze ( dokumentirati vojnim pozivom ) ili odlazak putnika zbog bolesti u bolnicu ( što mora dokumentirati bolničkom dokumentacijom ), te nenadane posebne okolnosti kao što su elementarne nepogode, ratovi, terorističke akcije i slično, koje mogu izravno utjecati na izvršenje programa putovanja, a za što je mjerodavno priopčenje službenih organa RH.

7. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE
Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti u poslovnici "SPEKTAR PUTOVANJA". U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose :
- sva odustajanja do 90 dana prije puta ......... 20%
- odustajanje od 89 do 60 dana prije puta ..... 50%
- 59 dana do 0 dana prije puta ...................... 100%

8. "SPEKTAR PUTOVANJA" SVIM PUTNICIMA PREPORUČUJE SKLAPANJE POLICE OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA. U SLUČAJU ODUSTAJANJA BEZ UPLATE OSIGURANJA STRIKTNO SE PRIMJENJUJE NAVEDENA SKALA U ČLANCIMA 6. i 7.

9. PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage u charterskom i do 20 kg prtljage u IT prijevozu. Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te je preporučljivo osigurati prtljagu u osiguravajućem društvu. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu. U slučaju gubitka prtljage, putnik treba na licu mjesta sačiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Organizator može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednome.

10. POČINJENE ŠTETE
Svu namjerno počinjenu štetu ( u autobusu, hotelu i slično ) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počinilac, a na osnovu izvršenog uvida počinioca i oštećenog.
POLOG U HOTELIMA - ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cjelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

11. OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom i brinut će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

12. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, kao i zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tome slučaju podnio putnik.

13. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavještenje o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev za povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju. Učenici ili njihovi zastupnici koji pismenim putem pošalju svoje podatke (dan, mjesec, godinu rođenja, broj putovnice, ime škole i razred) minimalno 90 dana prije polaska na putovanje biti će obuhvaćeni policom zdravstvenog osiguranja za boravak u inozemstvu prema odredbama osiguravatelja CORIS. Posredovanje između Osiguranika I Osiguravatelja agencija će izvršiti bez naknade, a osobe koje u navedenom roku ne pošalju gore navedene podatke biti će izostavljene s navedene police osiguranja.

14. PAKET PUTNOG OSIGURANJA
Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja. Prema zakonu o poslovanju turističkih agencija svaki zainteresirani putnik ili njegov zastupnik može u poslovnici agencije zatražiti ponudu za dodatno putno osiguranje. Ono podrazumjeva osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza aranžmana, a naknada za ugovaranje navedene police ovisi o zemlji za koju se izdaje.

15. JAMČEVINA
Jamčevina za putovanja osigurana je s osiguravajućim društvom .

16. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izda agencija "SPEKTAR PUTOVANJA" bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima na svim prodajnim mjestima agencije i na internet stranici www.spektar-putovanja.hr.